سیسیکم ایران ≡ http://www.cccamiran.com ** با کیفیت ترین اکانت سیسیکم**

نسخه کامل: جدیدترین ورژن ProgDvb فقط در این تاپیک
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
جدیدترین ورژن ProgDvb فقط در این تاپیک
[b]Update:19.12.2013
Pre-Release versions of ProgDVB and ProgTV
V6.96.4f
(for Windows 200, XP, Vista, Win7) 6.96.4f
(for XP64, Vista64, Win7 64) 6.96.4f
Shareware
(for Windows 2000, XP, Vista, Win7) 6.96.4f
(for XP64, Vista64, Win7 64) 6.96.4f
[/b]
Pre-Release versions of ProgDVB and ProgTV v6.96.4g

ProgDVB and ProgTV x32
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS

ProgDVB and ProgTV x64
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS

ProgDVB and ProgTV x32 Professional
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS

ProgDVB and ProgTV x64 Professional
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS
ProgDVB v6.97.0.

Quote:Important update of HLS,
DVBSky devices supporting
Many fixs in Engine and GUI.
ProgDVB + ProgTV x32 Professional
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS.

ProgDVB + ProgTV x64 Professional
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS.

ProgDVB + ProgTV x32
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS

ProgDVB + ProgTV x64
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS
Download Pre-Release versions of ProgDVB and ProgTV

24.12.2013

ProgDVB6.97.0
c

http://update-progdvb.com/prerelease....97.0c.Std.exe
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS

http://update-progdvb.com/prerelease....97.0c.x64.exe
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS

http://update-progdvb.com/prerelease....97.0c.Pro.exe
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS

http://update-progdvb.com/prerelease....0c.x64Pro.exe
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS
25.12.2013
Quote:ProgDVB v6.97.2. Fixes of BDA, Internet TV, Media Server and Options dialog.ProgDVB + ProgTV x32 Professional

ProgDVB + ProgTV x64 Professional

ProgDVB + ProgTV x32

ProgDVB + ProgTV x64
Pre-Release versions of ProgDVB6.97.2c28/12/2013
(for Windows 2000, XP, Vista, Win7)
http://update-progdvb.com/prerelease/Pro...2c.Std.exe
(for XP64, Vista64, Win7 64)
http://update-progdvb.com/prerelease/Pro...2c.x64.exe
(for Windows 2000, XP, Vista, Win7)
http://update-progdvb.com/prerelease/Pro...2c.Pro.exe
(for XP64, Vista64, Win7 64)
http://update-progdvb.com/prerelease/Pro...x64Pro.exe
[highlight=#fafafa]​Pre-Release versions of ProgDVB6.97.2d
28/12/2013


(for Windows 2000, XP, Vista, Win7)[/highlight]
http://update-progdvb.com/prerelease/ProgDVB6.97.2d.Pro.exe

[highlight=#fafafa](for XP64, Vista64, Win7 64)[/highlight]
http://update-progdvb.com/prerelease....97.2d.x64.exe


[highlight=#fafafa](for Windows 2000, XP, Vista, Win7)[/highlight]
http://update-progdvb.com/prerelease....97.2d.Pro.exe


[highlight=#fafafa](for XP64, Vista64, Win7 64)[/highlight]
Pre-Release versions of ProgDVB and ProgTV v6.97.2e

ProgDVB and ProgTV x32
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS

ProgDVB and ProgTV x64
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS

ProgDVB and ProgTV x32 Professional
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS

ProgDVB and ProgTV x64 Professional
for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS
[highlight=#f2f2f2]Pre-Release versions of ProgDVB and ProgTV v6.97.2h
[/highlight]

[highlight=#f2f2f2]ProgDVB and ProgTV x32[/highlight]

[highlight=#f2f2f2]for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS[/highlight]


[highlight=#f2f2f2]ProgDVB and ProgTV x64[/highlight]

[highlight=#f2f2f2]for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS
[/highlight]

[highlight=#f2f2f2]ProgDVB and ProgTV x32 Professional[/highlight]

[highlight=#f2f2f2]for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. x32/x64 OS
[/highlight]

[highlight=#f2f2f2]ProgDVB and ProgTV x64 Professional[/highlight]

[highlight=#f2f2f2]for XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Only x64 OS[/highlight]
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
لینک مرجع